Церковный календарь
Новости


2019-02-23 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 4-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-02-23 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 3-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-02-23 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 2-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-02-23 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). Лекція 1-я по Сравнит. богословію (1972)
2019-02-22 / russportal
Житіе свят. Василія Кинешемскаго (1988)
2019-02-22 / russportal
Нормальный Приходскій Уставъ (1971)
2019-02-21 / russportal
Преп. Антоній Великій. Письмо 8-е къ монахамъ (1828)
2019-02-21 / russportal
Преп. Антоній Великій. Письмо 7-е къ монахамъ (1828)
2019-02-21 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Посланіе къ аввѣ Орсисію (1903)
2019-02-21 / russportal
Свт. Аѳанасій Великій. Посланіе къ Максиму философу (1903)
2019-02-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 140-й (1899)
2019-02-20 / russportal
Свт. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на псаломъ 139-й (1899)
2019-02-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). "За все благодарите" (1985)
2019-02-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). "Слава Богу за все!" (1985)
2019-02-19 / russportal
Еп. Митрофанъ (Зноско-Боровскій). День Благодаренія (1985)
2019-02-19 / russportal
Еп. Митрофанъ. Слово на крещеніи А. В. Алферьевой (1985)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - суббота, 23 февраля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 12.
Церковная письменность Русскаго Зарубежья

Митр. Антоній (Храповицкій) († 1936 г.)

Блаженнѣйшій Антоній (въ мірѣ Алексѣй Павловичъ Храповицкій) (1863-1936), митр. Кіевскій и Галицкій, церковный и общественный дѣятель, богословъ и духовный писатель, основоположникъ и первый Первоіерархъ Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Родился 17 (30) марта 1863 г. въ имѣніи Ватагино Новгородской губ., въ дворянской семьѣ. Окончилъ С.-Петербургскую Духовную Академію и въ томъ же году постригся въ монашество (1885). Ректоръ Духовныхъ Академій — Московской (1890-1894) и Казанской (1894-1900). Епископъ Чебоксарскій (1897-1900), Уфимскій (1900-1902), Волынскій (1902-1914), архіеп. Харьковскій (1914-1917). Будучи убѣжденнымъ монархистомъ, вл. Антоній всячески содѣйствовалъ упроченію и распространенію православно-монархическихъ идей въ Россіи. Послѣ Февральскаго переворота 1917 г. въ періодъ «разгула демократіи» былъ устраненъ съ каѳедры и уволенъ на покой въ Валаамскій монастырь. На Помѣстномъ Соборѣ 1917-1918 гг. былъ въ числѣ трехъ главныхъ кандидатовъ на патріаршую каѳедру. Митрополитъ Кіевскій и Галицкій (1917). Предсѣдатель Высшаго Временнаго Церковнаго Управленія Юга Россіи (1919). Покинулъ Россію въ 1920 г. съ послѣдними частями Бѣлой Арміи. Возглавлялъ Русскую Православную Церковь Заграницей (1921-1936). Въ трудныхъ условіяхъ эмиграціи сумѣлъ сохранить единство Русскаго Православія зарубежомъ, вѣрность его церковнымъ канонамъ и православно-монархической идеѣ. За годы первоіераршества митр. Антонія РПЦЗ приняла, кромѣ прочихъ, слѣдующія важныя рѣшенія: были отвергнуты «обновленчество», новый стиль, политика подчиненія церковной власти безбожникамъ, анаѳематствованы спиритизмъ, теосоѳія, масонство и «софіанство». Скончался митр. Антоній 28 іюля (10 августа) 1936 г. въ Бѣлградѣ. Его отпѣваніе совершилъ сербскій патр. Варнава. Значеніе церковной дѣятельности митр. Антонія велико не только для Русской, но и для всей Христовой Каѳолической Церкви. Это былъ поистинѣ архипастырь вселенскаго масштаба.

Сочиненія митр. Антонія (Храповицкаго)

Жизнеописаніе и творенія блаж. Антонія, митр. Кіевскаго и Галицкаго († 1936 г.)
Составлены и изданы Архіепископомъ Никономъ (Рклицкимъ) (1956-1971 г.г.).

Томъ 6-й:
Русскій Заграничный Церковный Соборъ 1921 года. Гоненія на Русскую Православную Церковь въ С.С.С.Р. и заключеніе патріарха Тихона. Защита Русской Православной Церкви. Освобожденіе и кончина патріарха Тихона. Русская Православная Церковь послѣ кончины патріарха Тихона. Декларація митрополита Сергія о признаніи совѣтской власти и ея послѣдствія. Русская Православная Церковь заграницей послѣ деклараціи митрополита Сергія.

III. Защита Русской Православной Церкви. Освобожденіе и кончина Патріарха Тихона.
Г. Кончина Патріарха Тихона.

1. Опредѣленіе Архіерейскаго Синода.

1. Выслушавъ съ глубокой скорбью сообщеніе о смерти страстотерпца Святѣйшаго Тихона, Патріарха Московскаго и всея Россіи, и преклоняясь предъ неисповѣдимыми путями воли Господней, Архіерейскій Синодъ Русской Православной Церкви заграницей, твердо уповая, что Господь Вседержитель не оставитъ Свою Церковь безъ Своего водительства и воздвигнетъ ей новаго мудраго кормчаго, молитъ Всевышняго, да упокоитъ почившаго Святѣйшаго Тихона въ нѣдрахъ Авраама, Исаака и Іакова и съ праведными сопричтетъ, яко Исповѣдника Своего.

2. Совершить во всѣхъ русскихъ православныхъ церквахъ заграницей Божественныя Литургіи и торжественный парастасъ по почившемъ Патріархѣ въ одинъ изъ ближайшихъ дней по усмотрѣнію мѣстныхъ Преосвященныхъ и о.о. Настоятелей.

3. Установить непрерывное поминовеніе почившаго Патріарха Тихона во всѣхъ церквахъ заграницей во время Божественной Литургіи послѣ сугубой ектеніи въ теченіе 40 дней.

4. Впредь до полученія изъ Россіи точныхъ свѣдѣній о лицѣ, вступившемъ въ Мѣстоблюстительство Святѣйшаго Всероссійскаго Престола или объ избраніи новаго Патріарха, установить, согласно ст. 8 Положенія о Мѣстоблюстителѣ Патріаршаго Престола, возношеніе въ ектеніяхъ и на Великомъ входѣ моленія о Мѣстоблюстителѣ Патріаршаго Всероссійскаго Престола безъ указанія имени его, по формулѣ: «О Высокопреосвященнѣйшемъ Мѣстоблюстителѣ Всероссійскаго Патріашаго Престола». (Въ Россіи установилась практика іерархическаго поминовенія безъ возглашенія имени въ тѣхъ случаяхъ, когда совѣтскія власти на мѣстахъ вопрещаютъ такое возношеніе. И во многихъ мѣстностяхъ Святѣйшій Патріархъ поминался безъ указанія его имени).

5. Оповѣстить о Вышеизложенномъ всѣ Православныя Автокефальныя Церкви.

6. Срочно запросить мнѣнія всѣхъ Преосвященныхъ Архіереевъ Русской Православной Церкви заграницей о возможныхъ и необходимыхъ мѣропріятіяхъ въ церковной жизни въ связи со смертъю Святѣйшаго Патріарха Тихона на случай, если совѣтскія власти будутъ чинить препятствія осуществленію мѣстоблюстителемъ управленія Церковью и избранію Патріарха, сообщивъ Преосвященнымъ соображенія Архіерейскаго Синода, основанныя на только что полученномъ мнѣніи Высокопреосвященнаго Архіепископа Иннокентія, Начальника Россійской Духовной Миссіи въ Китаѣ.

О чемъ срочно сдѣлать надлежащія распоряженія».Предложеніе архіепископа Иннокентія сводилось къ необходимости организаціи заграницей Всероссійскаго Церковнаго Управленія въ виду невозможности свободныхъ дѣйствій русской іерархіи подъ властью безбожнаго правительства. Оффиціально это предложеніе не было принято, но фактически владыка Антоній, какъ старѣйшій іерархъ Всероссійской Православной Церкви, имѣлъ неустанное попеченіе и заботу о ней.

По поводу кончины Патріарха Тихона владыка Антоній опубликовалъ отъ себя слѣдующія два посланія.

Источникъ: Архіепископъ Никонъ (Рклицкій). Жизнеописаніе блаженнѣйшаго Антонія, митрополита Кіевскаго и Галицкаго. Томъ VI: Русскій Заграничный Церковный Соборъ 1921 года. Гоненія на Русскую Православную Церковь въ С.С.С.Р. и заключеніе патріарха Тихона. Защита Русской Православной Церкви. Освобожденіе и кончина патріарха Тихона. Русская Православная Церковь послѣ кончины патріарха Тихона. Декларація митрополита Сергія о признаніи совѣтской власти и ея послѣдствія. Русская Православная Церковь заграницей послѣ деклараціи митрополита Сергія. — Нью Іоркъ: Изданіе Сѣверо-Американской и Канадской епархіи, 1960. — С. 185-186.

Назадъ / Къ оглавленію раздѣла / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2019 г.