Церковный календарь
Новости


2018-06-23 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Истинный постъ есть "злыхъ отчуждечіе" (1975)
2018-06-23 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Будемъ ли мы готовиться къ Вел. посту? (1975)
2018-06-23 / russportal
И. А. Ильинъ. "О сопротивленіи злу силою". Глава 17-я (1925)
2018-06-23 / russportal
И. А. Ильинъ. "О сопротивленіи злу силою". Глава 16-я (1925)
2018-06-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. Романъ "Амазонка пустыни". Глава 35-я (1922)
2018-06-23 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. Романъ "Амазонка пустыни". Глава 34-я (1922)
2018-06-23 / russportal
Н. А. Соколовъ. "Убійство Царской Семьи". Глава 12-я (1925)
2018-06-23 / russportal
Н. А. Соколовъ. "Убійство Царской Семьи". Глава 11-я (1925)
2018-06-22 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. Романъ "Амазонка пустыни". Глава 33-я (1922)
2018-06-22 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. Романъ "Амазонка пустыни". Глава 32-я (1922)
2018-06-21 / russportal
Архіеп. Аверкій. Возможно ли един. христіанъ внѣ благодати и истины? (1975)
2018-06-21 / russportal
Архіеп. Аверкій (Таушевъ). Слово новопострижен. иноку Игнатію (1975)
2018-06-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. Романъ "Амазонка пустыни". Глава 31-я (1922)
2018-06-20 / russportal
Ген. П. Н. Красновъ. Романъ "Амазонка пустыни". Глава 30-я (1922)
2018-06-20 / russportal
Сводъ Основныхъ Госуд. Законовъ Россійской Имперіи (1912)
2018-06-20 / russportal
Предисловіе къ изданію Свода Законовъ Россійской Имперіи (1912)
Новости въ видѣ
RSS-канала: .
Сегодня - суббота, 23 iюня 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 6.
Церковно-богослужебныя книги

ПСАЛТИРЬ СЪ ВОЗСЛѢДОВАНІЕМЪ (СЛѢДОВАННАЯ ПСАЛТИРЬ).
[Изданіе 31-е. М., 1874].

ДАВИДА ПРОРОКА И ЦАРЯ ПѢСНЬ.

КАѲИСМА ТРЕТІЯ.

Въ коне́цъ, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ пѣ́сни сея́, въ де́нь, въ о́ньже изба́ви его́ Госпо́дь отъ руки́ всѣ́хъ вра́гъ его́ и изъ руки́ Сау́ли, и рече́: 17.

2 Возлюблю́ Тя, Го́споди, крѣ́посте моя́. 3 Госпо́дь утвержде́ніе мое́, и прибѣ́жище мое́, и Изба́витель мо́й, Бо́гъ мо́й, Помо́щникъ мо́й, и упова́ю на Него́, Защи́титель мо́й, и ро́гъ спасе́нія моего́, и Засту́пникъ мо́й. 4 Хваля́ призову́ Го́спода и отъ вра́гъ мои́хъ спасу́ся. 5 Одержа́ша мя́ болѣ́зни сме́ртныя и пото́цы беззако́нія смято́ша мя́, 6 Болѣ́зни а́довы обыдо́ша мя́, предвари́ша мя́ сѣ́ти сме́ртныя. 7 И внегда́ скорбѣ́ти ми́, призва́хъ Го́спода, и къ Бо́гу моему́ воззва́хъ: услы́ша отъ хра́ма свята́го Своего́ гла́съ мо́й, и во́пль мо́й предъ Ни́мъ вни́детъ во у́ши Его́. 8 И подви́жеся и тре́петна бы́сть земля́, и основа́нія го́ръ смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогнѣ́вася на ня́ Бо́гъ. 9 Взы́де ды́мъ гнѣ́вомъ Его́, и о́гнь отъ лица́ Его́ воспла́менится, у́гліе возгорѣ́ся отъ Него́. 10 И приклони́ небеса́ и сни́де, и мра́къ подъ нога́ма Его́. 11 И взы́де на херуви́мы и летѣ́, летѣ́ на крилу́ вѣ́треню. 12 И положи́ тму́ закро́въ Сво́й, о́крестъ его́ селе́ніе Его́, темна́ вода́ во о́блацѣхъ возду́шныхъ. 13 Отъ облиста́нія предъ Ни́мъ о́блацы проидо́ша, гра́дъ и у́гліе о́гненное. 14 И возгремѣ́ съ небесе́ Госпо́дь, и Вы́шній даде́ гла́съ Сво́й. 15 Низпосла́ стрѣ́лы и разгна́ я́, и мо́лніи умно́жи и смяте́ я́. 16 И яви́шася исто́чницы воднíи, и откры́шася основа́нія вселе́нныя, отъ запреще́нія Твоего́, Го́споди, отъ дохнове́нія ду́ха гнѣ́ва Твоего́. 17 Низпосла́ съ высоты́, и прія́тъ мя́, воспрія́тъ мя́ отъ во́дъ мно́гихъ. 18 Изба́витъ мя́ отъ враго́въ мои́хъ си́льныхъ и отъ ненави́дящихъ мя́, я́ко утверди́шася па́че мене́. 19 Предвари́ша мя́ въ де́нь озлобле́нія моего́, и бы́сть Госпо́дь утвержде́ніе мое́. 20 И изведе́ мя на широту́, изба́витъ мя́, я́ко восхотѣ́ мя́. 21 И возда́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мое́й и по чистотѣ́ руку́ мое́ю возда́стъ ми́. 22 Яко сохрани́хъ пути́ Госпо́дни и не нече́ствовахъ отъ Бо́га моего́. 23 Яко вся́ судбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́нія Его́ не отступи́ша отъ мене́. 24 И бу́ду непоро́ченъ съ Ни́мъ, и сохраню́ся отъ беззако́нія моего́. 25 И возда́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мое́й и по чистотѣ́ руку́ мое́ю предъ очи́ма Его́. 26 Съ преподо́бнымъ преподо́бнъ бу́деши, и съ му́жемъ непови́ннымъ непови́ненъ бу́деши, 27 И со избра́ннымъ избра́нъ бу́деши, и со стропти́вымъ разврати́шися. 28 Яко Ты́ лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдыхъ смири́ши. 29 Яко Ты́ просвѣти́ши свѣти́лникъ мо́й, Го́споди, Бо́же мо́й, просвѣти́ши тму́ мою́. 30 Яко Тобо́ю изба́влюся отъ искуше́нія и Бо́гомъ мои́мъ прейду́ стѣ́ну. 31 Бо́гъ мо́й, непоро́ченъ пу́ть Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на. Защи́титель е́сть всѣ́хъ упова́ющихъ на Него́. 32 Яко кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Го́спода? Или́ кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Бо́га на́шего? 33 Бо́гъ препоясу́яй мя́ си́лою, и положи́ непоро́ченъ пу́ть мо́й. 34 Соверша́яй но́зѣ мои́, я́ко еле́ни, и на высо́кихъ поставля́яй мя́. 35 Науча́яй ру́цѣ мои́ на бра́нь, и положи́лъ еси́ лу́къ мѣ́дянъ мы́шца моя́. 36 И да́лъ ми́ еси́ защище́ніе спасе́нія, и десни́ца Твоя́ воспрія́тъ мя́. И наказа́ніе Твое́ испра́витъ мя́ въ коне́цъ, и наказа́ніе Твое́ то́ мя́ научи́тъ. 37 Ушири́лъ еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́стѣ плеснѣ́ мои́. 38 Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. 39 Оскорблю́ и́хъ, и не возмо́гутъ ста́ти, паду́тъ подъ нога́ма мои́ма. 40 И препоя́салъ мя́ еси́ си́лою на бра́нь, спя́лъ еси́ вся́ востаю́щія на мя́ подъ мя́. 41 И враго́въ мои́хъ да́лъ ми́ еси́ хребе́тъ, и ненави́дящія мя́ потреби́лъ еси́. 42 Воззва́ша, и не бѣ́ спаса́яй; ко Го́споду, и не услы́ша и́хъ. 43 И истню́ я́, я́ко пра́хъ предъ лице́мъ вѣ́тра, я́ко бре́ніе путе́й погла́жду я́. 44 Изба́виши мя́ отъ прерѣка́нія люде́й, поста́виши мя́ во главу́ язы́ковъ. Лю́діе, и́хже не вѣ́дѣхъ, рабо́таша ми́, 45 Въ слу́хъ у́ха послу́шаша мя́. Сы́нове чуждíи солга́ша ми́, 46 Сы́нове чуждíи обетша́ша и охромо́ша отъ сте́зь свои́хъ. 47 Жи́въ Госпо́дь, и благослове́нъ Бо́гъ, и да вознесе́тся Бо́гъ спасе́нія моего́. 48 Бо́гъ, дая́й отмще́ніе мнѣ́ и покори́вый лю́ди подъ мя́, 49 Изба́витель мо́й отъ вра́гъ мои́хъ гнѣвли́выхъ, отъ востаю́щихъ на мя́ вознесе́ши мя́, отъ му́жа непра́ведна изба́виши мя́. 50 Сего́ ра́ди исповѣ́мся Тебѣ́ во язы́цѣхъ, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: 51 Велича́яй спасе́нія царе́ва и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду и сѣ́мени его́ до вѣ́ка.

Сла́ва:

Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду, 18.

2 Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь. 3 Де́нь дни́ отрыга́етъ глаго́лъ и но́щь но́щи возвѣща́етъ ра́зумъ. 4 Не су́ть рѣ́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си и́хъ. 5 Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Въ со́лнцѣ положи́ селе́ніе Свое́, 6 И то́й, я́ко жени́хъ, исходя́й отъ черто́га своего́, возра́дуется, я́ко исполи́нъ, тещи́ пу́ть. 7 Отъ кра́я небесе́ исхо́дъ его́ и срѣ́теніе его́ до кра́я небесе́, и нѣ́сть, и́же укры́ется теплоты́ его́. 8 Зако́нъ Госпо́день непоро́ченъ, обраща́яй ду́ши, свидѣ́телство Госпо́дне вѣ́рно, умудря́ющее младе́нцы. 9 Оправда́нія Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́повѣдь Госпо́дня свѣтла́, просвѣща́ющая о́чи. 10 Стра́хъ Госпо́день чи́стъ, пребыва́яй въ вѣ́къ вѣ́ка, судбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́нны вку́пѣ, 11 Вожделѣ́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га и сла́ждша па́че ме́да и со́та. 12 Ибо ра́бъ Тво́й храни́тъ я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ніе мно́го. 13 Грѣхопаде́нія кто́ разумѣ́етъ? Отъ та́йныхъ мои́хъ очи́сти мя́, 14 И отъ чужди́хъ пощади́ раба́ Твоего́: а́ще не облада́ютъ мно́ю, тогда́ непоро́ченъ бу́ду и очи́щуся отъ грѣха́ вели́ка. 15 И бу́дутъ во благоволе́ніе словеса́ у́стъ мои́хъ и поуче́ніе се́рдца моего́ предъ Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мо́й и Изба́вителю мо́й.

Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду, 19.

2 Услы́шитъ тя́ Госпо́дь въ де́нь печа́ли, защи́титъ тя́ и́мя Бо́га Іа́ковля. 3 По́слетъ ти́ по́мощь отъ свята́го, и отъ Сіо́на засту́питъ тя́. 4 Помяне́тъ вся́ку же́ртву твою́ и всесожже́ніе твое́ ту́чно бу́ди. 5 Да́стъ ти́ Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и ве́сь совѣ́тъ тво́й испо́лнитъ. 6 Возра́дуемся о спасе́ніи твое́мъ и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнитъ Госпо́дь вся́ проше́нія твоя́. 7 Ны́нѣ позна́хъ, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шитъ его́ съ небесе́ свята́го Своего́: въ си́лахъ спасе́ніе десни́цы Его́. 8 Сíи на колесни́цахъ, и сíи на ко́нехъ, мы́ же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́мъ. 9 Тíи спя́ти бы́ша и падо́ша, мы́ же воста́хомъ и испра́вихомся. 10 Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны́, въ о́ньже а́ще де́нь призове́мъ Тя́.

Псало́мъ Дави́ду, 20.

2 Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся ца́рь и о спасе́ніи Твое́мъ возра́дуется зѣло́. 3 Жела́ніе се́рдца его́ да́лъ еси́ ему́, и хотѣ́нія устну́ его́ нѣ́си лиши́лъ его́. 4 Яко предвари́лъ еси́ его́ благослове́ніемъ благосты́ннымъ: положи́лъ еси́ на главѣ́ его́ вѣне́цъ отъ ка́мене че́стна. 5 Живота́ проси́лъ е́сть у Тебе́, и да́лъ еси́ ему́ долготу́ днíй во вѣ́къ вѣ́ка. 6 Ве́лія сла́ва его́ спасе́ніемъ Твои́мъ, сла́ву и велелѣ́піе возложи́ши на него́. 7 Яко да́си ему́ благослове́ніе во вѣ́къ вѣ́ка, возвесели́ши его́ ра́достію съ лице́мъ Твои́мъ. 8 Яко ца́рь упова́етъ на Го́спода, и ми́лостію Вы́шняго не подви́жится. 9 Да обря́щется рука́ Твоя́ всѣ́мъ враго́мъ Твои́мъ, десни́ца Твоя́ да обря́щетъ вся́ ненави́дящія Тебе́. 10 Яко положи́ши и́хъ, я́ко пе́щь о́гненную, во вре́мя лица́ Твоего́: Госпо́дь гнѣ́вомъ Свои́мъ смяте́тъ я́, и снѣ́сть и́хъ о́гнь. 11 Пло́дъ и́хъ отъ земли́ погуби́ши и сѣ́мя и́хъ отъ сыно́въ человѣ́ческихъ. 12 Яко уклони́ша на Тя́ зла́я, помы́слиша совѣ́ты, и́хже не возмо́гутъ соста́вити. 13 Яко положи́ши я́ хребе́тъ, во избы́тцѣхъ Твои́хъ угото́виши лице́ и́хъ. 14 Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́мъ и пое́мъ си́лы Твоя́.

Сла́ва:

Въ коне́цъ, о заступле́ніи у́треннемъ, псало́мъ Дави́ду, 21.

2 Бо́же, Бо́же мо́й, вонми́ ми, вску́ю оста́вилъ мя́ еси́? Дале́че отъ спасе́нія моего́ словеса́ грѣхопаде́ній мои́хъ. 3 Бо́же мо́й, воззову́ во дни́, и не услы́шиши, и въ нощи́, и не въ безу́міе мнѣ́. 4 Ты́ же во святѣ́мъ живе́ши, Хвало́ Изра́илева. 5 На Тя́ упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вилъ еси́ я́. 6 Къ Тебѣ́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя́ упова́ша, и не постыдѣ́шася. 7 Азъ же е́смь че́рвь, а не человѣ́къ, поноше́ніе человѣ́ковъ и уничиже́ніе люде́й. 8 Вси́, ви́дящіи мя́, поруга́шамися, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: 9 Упова́ на Го́спода, да изба́витъ его́, да спасе́тъ его́, я́ко хо́щетъ его́. 10 Яко Ты́ еси́ исто́ргій мя́ изъ чре́ва, упова́ніе мое́ отъ сосцу́ ма́тере моея́. 11 Къ Тебѣ́ приве́рженъ е́смь отъ ложе́снъ, отъ чре́ва ма́тере моея́ Бо́гъ мо́й еси́ Ты́. 12 Да не отсту́пиши отъ мене́, я́ко ско́рбь бли́зъ, я́ко нѣ́сть помога́яй ми́. 13 Обыдо́ша мя́ телцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чніи одержа́ша мя́. 14 Отверзо́ша на мя́ уста́ своя́, я́ко ле́въ, восхища́яй и рыка́яй. 15 Яко вода́ излія́хся, и разсы́пашася вся́ ко́сти моя́, бы́сть се́рдце мое́, я́ко во́скъ, та́яй посредѣ́ чре́ва моего́. 16 Изсше, я́ко скуде́ль, крѣ́пость моя́, и язы́къ мо́й прильпе́ горта́ни моему́, и въ пе́рсть сме́рти све́лъ мя́ еси́. 17 Яко обыдо́ша мя́ пси́ мно́зи, со́нмъ лука́выхъ одержа́ша мя́, ископа́ша ру́цѣ мои́ и но́зѣ мои́, 18 Исчето́ша вся́ ко́сти моя́, тíи же смотри́ша и презрѣ́ша мя́. 19 Раздѣли́ша ри́зы моя́ себѣ́ и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бій. 20 Ты́ же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ отъ мене́, на заступле́ніе мое́ вонми́. 21 Изба́ви отъ ору́жія ду́шу мою́ и изъ руки́ пе́сіи единоро́дную мою́. 22 Спаси́ мя отъ у́стъ льво́выхъ и отъ ро́гъ единоро́жь смире́ніе мое́. 23 Повѣ́мъ и́мя Твое́ бра́тіи мое́й, посредѣ́ це́ркве воспою́ Тя́. 24 Боя́щіися Го́спода, восхвали́те Его́, все́ сѣ́мя Іа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же отъ Него́ все́ сѣ́мя Изра́илево. 25 Яко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ отъ мене́, и егда́ воззва́хъ къ Нему́, услы́ша мя́. 26 Отъ Тебе́ похвала́ моя́, въ це́ркви вели́цѣй исповѣ́мся Тебѣ́, моли́твы моя́ возда́мъ предъ боя́щимися Его́. 27 Ядя́тъ убо́зіи и насы́тятся, и восхва́лятъ Го́спода взыска́ющіи Его́, жива́ бу́дутъ сердца́ и́хъ въ вѣ́къ вѣ́ка. 28 Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси́ концы́ земли́, и покло́нятся предъ Ни́мъ вся́ оте́чествія язы́къ. 29 Яко Госпо́дне е́сть ца́рствіе, и То́й облада́етъ язы́ки. 30 Ядо́ша и поклони́шася вси́ ту́чніи земли́, предъ Ни́мъ припаду́тъ вси́ низходя́щіи въ зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́тъ. 31 И сѣ́мя мое́ порабо́таетъ Ему́, возвѣсти́тъ Го́сподеви ро́дъ гряду́щій, 32 И возвѣстя́тъ пра́вду Его́ лю́демъ ро́ждшимся [1], я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́мъ Дави́ду, 22.

1 Госпо́дь пасе́тъ мя́ и ничто́же мя́ лиши́тъ. 2 На мѣ́стѣ зла́чнѣ, та́мо всели́ мя, на водѣ́ поко́йнѣ воспита́ мя. 3 Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя́ на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. 4 Аще бо и пойду́ посредѣ́ сѣ́ни сме́ртныя, не убою́ся зла́, я́ко Ты́ со мно́ю еси́: же́злъ Тво́й и па́лица Твоя́, та́ мя́ утѣ́шиста. 5 Угото́валъ еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́въ стужа́ющимъ мнѣ́, ума́стилъ еси́ еле́омъ главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя́, я́ко держа́вна. 6 И ми́лость Твоя́ пожене́тъ мя́ вся́ дни́ живота́ моего́, и е́же всели́тимися въ до́мъ Госпо́день въ долготу́ днíй.

Псало́мъ Дави́ду, еди́ныя отъ суббо́тъ, 23.

1 Госпо́дня земля́ и исполне́ніе ея́, вселе́нная и вси́ живу́щіи на не́й. 2 То́й на моря́хъ основа́лъ ю́ е́сть и на рѣка́хъ угото́валъ ю́ е́сть. 3 Кто́ взы́детъ на го́ру Госпо́дню? Или́ кто́ ста́нетъ на мѣ́стѣ святѣ́мъ Его́? 4 Непови́ненъ рука́ма и чи́стъ се́рдцемъ, и́же не прія́тъ всу́е ду́шу свою́ и не кля́тся ле́стію и́скреннему своему́. 5 Се́й пріи́метъ благослове́ніе отъ Го́спода и ми́лостыню отъ Бо́га, Спа́са своего́. 6 Се́й ро́дъ и́щущихъ Го́спода, и́щущихъ лице́ Бо́га Іа́ковля. 7 Возми́те врата́, кня́зи, ва́ша, и возми́теся врата́ вѣ́чная, и вни́детъ Ца́рь сла́вы. 8 Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь крѣ́покъ и си́ленъ, Госпо́дь си́ленъ въ бра́ни. 9 Возми́те врата́, кня́зи, ва́ша, и возми́теся врата́ вѣ́чная, и вни́детъ Ца́рь сла́вы. 10 Кто́ есть се́й Ца́рь сла́вы? Госпо́дь си́лъ, То́й е́сть Ца́рь сла́вы.

Сла́ва:

Примѣчаніе:
[1] Роди́тися иму́щимъ.

Источникъ: Псалти́рь [съ взслѣ́дованіемъ]. — Тисне́ніе 31-е. — М.: въ Сѵнода́льной тѵпогра́фіи, 1874. — Л. 6 – 9. [2-я паг.].

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0«Слава Россіи»
Малый герб Российской империи
Помощь Порталу
Просимъ Васъ поддержать нашъ Порталъ
© 2004-2018 г.